För din husvagn och husbil

Villkor och förutsättningar för användning

Egendomsrätt till hemsidan

Hemsidan ägs och hanteras av Zolio B.V.,ett bolag som är juridisk person under Nederländerna lag och har sitt säte i Stadskanaal, Nederländerna.

Zolio B.V.
Veenstraat 22 B
9502 EZ Stadskanaal
Nederländerna
Handelskammar NL: 74010638
Telefon: +31 (0) 599 76 72 74 (Engelsk)
Telefon: +49 (0) 322 218 527 91 (Tysk)
E-mail: kundservice@zolio.se

Villkor och förutsättningar för användning Var vänlig och läs noga igenom dessa villkor innan du använder dig av Zolio B.V. hemsida (Hemsida). När du använder Hemsidan innebär det att du accepterat villkoren. Om du inte accepterar villkoren, var vänlig och avstå från att använda Hemsidan. Villkoren anger dina lagliga rättigheter och åtaganden och omfattar viktiga friskrivningsklausuler samt bestämmelser beträffande juridisk instans. Läs noggrant. Villkoren gäller alla webbsidor inom Zolio B.V.

Rätt till användning

Välkommen till vår Hemsida. Zolio B.V. ger dig tillstånd att titta runt på Hemsidan samt att ladda ner och skriva ut material för ditt eget, icke kommersiella behov, förutsatt att du utan ändringar accepterar de villkor och förutsättningar som anges i denna överenskommelse och förutsatt att du inte ändrar någon copyright, något varumärke eller annan äganderättsmärkning. Det är emellertid förbjudet att kopiera, reproducera, utgiva, ladda ner, överföra eller distribuera innehållet på denna Hemsida för allmänt eller kommersiellt ändamål, om inte Zolio B.V. skriftligen tillåter detta. Detta förbud omfattar texter, bilder, videos och ljuduppspelningar. Det är också förbjudet att infoga något innehåll från denna Hemsida på något som helst sätt i någon annan inramning eller på en annan hemsida. När du använder denna Hemsida medger du acceptans utan förändring av den information, de villkor och förutsättningar som anges här. Ett villkor för att du får använda denna Hemsida är att du inte kommer att använda Hemsidan för något olagligt, omoraliskt ändamål eller på annat vis som förbjuds i dessa villkor och förutsättningar.

Användarvillkor

All kommunikation och allt material som du överför till Hemsidan via e-post eller på annat sätt, kommer att behandlas som icke konfidentiell, icke privat information. Allt som du överför eller anslår kan komma att användas av Zolio B.V. för något ändamål. Det är förbjudet att till eller från denna Hemsida överföra olagligt, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, oanständigt, pornografiskt eller annat olagligt material.

Länkar till annat material

Zolio B.V. kan skapa hyperlänkar till hemsida för tredje part. De länkade hemsidorna råder inte under Zolio B.V. kontroll och Zolio B.V. ansvarar därför inte för innehållet i en sådan länk eller för innehållet i en länk som i sin tur är länkad till den länkade sidan. Zolio B.V. stödjer inte företag eller produkter som kan komma att länkas till Hemsidan och förbehåller sig rätten att meddela det på Hemsidan. Zolio B.V. förbehåller sig rätten att avbryta sådan länk eller länkat program med omedelbar verkan.

Innehåll

Zolio B.V. lägger stor vikt vid att skapa och underhålla denna Hemsida och är angelägen om att presentera ett korrekt och aktuellt innehåll beträffande bl.a. prisangivelser och produktbeskrivningar. Innehållet i Hemsidan ändras ofta utan förvarning. Därför kan Zolio B.V. inte garantera att nämnda innehåll alltid är korrekt och aktuellt. Besökare på Hemsidan accepterar Zolio B.V. befrielse från någon som helst skadeståndsskyldighet för innehållet på Hemsidan, för mjukvaran eller för användande av det.

äganderätt till innehåll

Texter, layout, bilder, databaser samt övrigt innehåll på Hemsidan, såväl som Hemsidan själv, skyddas av copyright och av producenten till databasen. Några av namnen, märkena och logotyperna på Hemsidan är skyddade varumärken eller varunamn. Inget innehåll på Hemsidan får formuleras som ett medgivande till licens eller rättighet till att använda varumärke som visas på Hemsidan utan skriftlig tillåtelse från Zolio B.V. eller sådan tredje part som äger varumärke som visas på Hemsidan. All kopiering, översättning, anpassning, förvrängning, allt tillrättaläggande eller bruk av delar eller hela innehållet på Hemsidans skyddade delar är strängt förbjudet.

Dataskydd

I statistiskt och marknadsföringssyfte samlar och bearbetar Zolio B.V. information beträffande beteendet hos Hemsidans användare. Användaren har rätt att fritt opponera sig mot behandlingen av data rörande honom eller henne i marknadsföringssyfte och har rätt att ta del av och korrigera sådana personliga uppgifter. För ytterligare information beträffande de data som Zolio B.V. samlar in och vilka åtgärder som Zolio B.V. vidtar för att skydda användarnas personliga integritet hänvisar vi till Zolio B.V. Säkerhetspolicy

Ansvar

Du besöker och använder vår Hemsida på egen risk. Zolio B.V. garanterar inte att mjukvaran som används för Hemsidan eller att informationen, on-line applikationerna eller andra tjänster som erbjuds på denna Hemsida är felfria eller inte kommer att avbrytas. Zolio B.V. frånsäger sig alla garantier som härrör sig till ovan nämnda områden, utan begränsning, inklusive de som härrör sig till riktighet, villkor, säljbarhet och riktighet för särskilt ändamål. Även om något på denna Hemsida strider mot ovan sagda skall Zolio B.V. inte under några förhållanden hållas ansvarig för eventuell förlust av förtjänst eller återbäring vare sig indirekt, tillfälligt till följd av skador som uppstår på grund av eller i samband med denna Hemsida eller i samband med användande av tjänster som föreslås på denna Hemsida.

Friskrivningsklausul

Material och innehåll på denna Hemsida presenteras i befintligt skick utan någon som helst uttryckt garanti eller garanti för följder. Detta inkluderar garanti för säljbarhet, överträdelse beträffande innehålls egenskaper, eller lämplighet för något speciellt ändamål. Zolio B.V. skall inte under några förhållanden hållas ansvarig för någon skada (inklusive, utan begränsning, skada för förlust av förtjänst, förlust av information eller avbrutna affärsförbindelser) som uppstår beroende på användande av eller oförmåga att använda materialet, även om Zolio B.V. har informerats om risken för sådan skada. Beroende på att vissa rättsinstanser förbjuder ansvarsbegränsning för följdskador och/eller skador p.g.a. olyckshändelse är det möjligt att ovan nämnda begränsning inte gäller för dig. Härutöver kan Zolio B.V. ej garantera riktigheten eller fullständigheten i information som återfinns i länkar eller alla uppgifter som omfattas av materialet som tredje part bidrar med.

Produktorder

Samtidigt som Zolio B.V. kommer att göra sitt bästa för att uppfylla alla order kan Zolio B.V. inte garantera tillgången på någon speciell produkt som presenteras på Hemsidan. Zolio B.V. förbehåller sig rätten att när som helst, utan förvarning, avbryta försäljningen av produkt som återfinns på Hemsidan. UPPDATERINGAR Zolio B.V. förbehåller sig rätten att, när som helst, uppdatera, förändra eller byta ut Villkoren eller Säkerhetspolicy. All sådan uppdatering, förändring och utbyte är bindande för alla användare och besökare till Zolio B.V. hemsida och kommer att tillkännages här.

Mjukvarulicenser

Du har inte rätt till mjukvaran eller därtill knuten dokumentation eller till någon uppgradering eller modifiering av den, som du kan ha fått för att kunna nå speciella delar av Hemsidan. Du får inte ge licens vidare, anvisa eller överföra någon licens som givits av Zolio B.V. och varje försök till sådan vidarebefordran av licens, anvisning eller överföring är ogiltig. Du får inte på annat sätt kopiera, distribuera, förändra eller skapa härledda upplagor från sådan mjukvara.

Val av juridiska bestämmelser och forum för tvist

Denna Hemsida hör hemma på en server i Stadskanaal, Nederländerna. Du accepterar att dessa Villkor och ditt bruk av Hemsidan regleras av nederlansk lag. Härigenom accepterar du den rättskipning och jurisdiktionsort som tillämpas vid domstolar, juristbyråer och andra tvistemålsinstanser i Nederländerna vid varje tvist

  1. som kan uppstå av, eller relateras till eller avser denna Hemsida och/eller dessa Villkor;
  2. som härrör från denna Hemsida och/eller dessa Villkor eller;
  3. där dessa Villkor och/eller denna Hemsida refereras till i ett rättsdokument som registrerats i domstol, hos advokatbyrå eller annan tvistemålsinstans.

Zolio B.V. har strävat efter att uppfylla alla kända, rättsliga krav vid skapandet av och underhållandet av denna Hemsida men gör inte några föreställningar för någon att materialet på denna Hemsida är tillämpligt för någon speciell rättsinstans. Du ansvarar själv för att uppfylla tillämpliga lagar. Allt bruk som strider mot bestämmelserna i dessa Villkor sker på egen risk och, i händelse av att någon del av dessa Villkor blir ogiltiga eller inte går att driva igenom enligt gällande lag, skall den ogiltiga eller ej tillämpningsbara bestämmelsen ersättas av en gällande, tillämplig bestämmelse som överensstämmer mycket väl med den ursprungliga bestämmelsens avsikt och resten av dessa Villkor skall reglera detta.